Regulamin Parku Przygód

Rodzinny Park Przygód Górecznik
Regulamin

Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo, prosimy o zapoznanie sięi przestrzeganie Regulaminu Rodzinny Parku Przygód Górecznik

 1. Dzieci mogą przebywać na terenie Rodzinnego Parku Przygód Górecznik wyłącznie pod opiekąrodziców, opiekunów prawnych oraz innych opiekunów.

 2. Zabrania się korzystania z atrakcji niezgodnie z ich przeznaczeniem,

  a w szczególnościwspinania się, wchodzenia na eksponaty, podchodzenia zbyt blisko, opierania się o sprzęt.

 3. Obecność na terenie Rodzinnego Parku Przygód oznacza akceptację wszystkich zasad korzystania ze wszystkich atrakcji. Informacje o zasadach są wyeksponowane przy każdej atrakcji.

 4. Rodzicom i opiekunom prawnym przypominamy o wypełnianiu swych obowiązków nadzoru.W ramach tego obowiązku rodzice oraz opiekunowie odpowiadają za szkody spowodowane przez podopiecznych, którzy nie ukończyli 18 roku życia.

 5. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku ignorowania instrukcji użytkowania

  lub działania celowego odpowiada w pełnej wysokości sprawca.

 6. Niedozwolone jest korzystanie z usług Rodzinnego Parku Przygód Górecznik

  w stanie nietrzeźwym – po spożyciu alkoholu lub pod wpływem substancji psychoaktywnych.

 7. Zabrania się wnoszenia na teren Rodzinnego Parku Przygód Górecznik wszelkiego rodzaju napojów i jedzenia z zewnątrz.

 8. Po Rodzinnym Parku Przygód Górecznik poruszamy się wyłącznie

  po wyznaczonych ścieżkach. Nie podchodzimy do barierek oddzielających od stawów.

 9. Na terenie Rodzinnego Parku Przygód Górecznik obowiązuje całkowity zakaz kąpieli w zbiornikach wodnych.

 10. Na terenie Rodzinnego Parku Przygód Górecznik zabrania się łowienia ryb.

 11. Zabrania się popychania, biegania.

 12. Osoby znajdujące się na terenie Rodzinnego Parku Przygód Górecznik nie mogą swoim zachowaniem,stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych osób a także zwierząt.

 13. Zabrania się hałasowania, straszenia, płoszenia, niepokojenia i drażnienia zwierząt.

 14. Zwierzęta przebywające na terenie Rodzinnego Parku Przygód Górecznik można karmić wyłącznie jedzeniem znajdującym się w karmnikach lub w po uzgodnieniu z obsługą Parku. Bezwzględnie zabrania się karmienia zwierząt oznaczonych tabliczką z zakazem karmienia.

 15. Nie należy podchodzić blisko zwierząt, szczególnie kucy.

 16. Zwiedzającym nie wolno wchodzić na ogrodzenia, barier dystansujących zwiedzających od klatek lub wybiegów.

 17. Zabrania się wrzucania na wybiegi jakichkolwiek przedmiotów.

 18. Na terenie parku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów poza wyznaczonymi strefami.

 19. Na terenie Rodzinnego Parku Przygód Górecznik przebywać można wyłącznie

  w godzinach jego 

 20. Personel Rodzinnego Parku Przygód Górecznik nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie

 21. Zabrania się zaśmiecania terenu Rodzinnego Parku Przygód Górecznik. Prosimy

  o zachowanie czystości,a zużyte butelki i opakowania prosimy wyrzucać do pojemników

  na śmieci.

 22. Zabrania się niszczenia zieleni i infrastruktury na terenie Rodzinnego Parku Przygód Górecznik.

 23. Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych. W szczególności zabraniasię wzniecania ognia z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych i po uzgodnieniu

  z personelem Parku.

 24. W przypadku występowania silnego wiatru, słabej widoczności, burzy i innych gwałtownych zjawisk atmosferycznych, mając na względzie bezpieczeństwo gości, zastrzegamy sobie prawo do czasowego unieruchomienia wybranych atrakcji lub urządzeń.

 25. Automaty sprzedające oraz gry i zabawki na monety nie są własnością firmy Górecznik Taurus. Wszelkie roszczenia prosimy kierować do właścicieli automatów.

 26. Właściciel Rodzinnego Parku Przygód Górecznik jest uprawniony, bez obowiązku wypłaceniaodszkodowania, do wyproszenia ze swego terenu osób, które postępują wbrew przepisom i zarządzeniom. Kto przeszkadza innym gościom, używa infrastruktury i urządzeń parku wbrew instrukcjom i przepisom oraz nie podporządkowuje się zaleceniom personelu, może zostać wyproszony z terenu Parku.

 27. Wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody na zdrowiu, życiu, mieniu osóbzwiedzających, wynikającą z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu

  i nieprzestrzegania jego postanowień, ponoszą osoby zwiedzające.

 28. Właściciel Rodzinnego Parku Przygód Górecznik odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane błędami i ewidentnymi zaniedbaniami pracowników. W szczególności

  nie odpowiada za wniesione do parku przedmioty.

 29. Rodzinny Park Przygód Górecznik nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowanenieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu.

 30. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń obsługi zarówno przed jak i w trakcie korzystaniaz Rodzinnego Parku Przygód Górecznik. W przypadku celowego ignorowania instrukcji użytkowania atrakcji, zostaną Państwo wykluczeni z udziału.

 31. Pobyt na terenie Rodzinnego Parku Przygód Górecznik oznacza znajomość

  i akceptację Regulaminu.

 32. Podczas pobytu w Rodzinny Parku Przygód Górecznik może dojść do sytuacji, w której zjawi się tam fotoreporter lub operator kamery. Pobyt w Parku oznacza akceptację wykorzystania swojego wizerunku oraz wizerunku podopiecznych wyłącznie do celów informacyjnych oraz promocyjnych obiektu.                                                                                                        

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU
I ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY

Właściciel: 

Górecznik Taurus Sp. z o.o. Sp. k.

Antonin ul. Wrocławska 7
63-421 Przygodzice


Tel. +48 62 724 35 61
Tel. +48 602 266 093

kierownik@gorecznik.pl

Zapisz się do naszego newslettera, a nie minie Cię żadne ważne wydarzenie!
Zapisując się do newslettera akceptujesz postanowienia RODO. Szczegóły dostępne są w zakładce "KONTAKT".

Zobacz nasze opinie na TripAdvisor

Copyright © 2022 Górecznik All Rights Reserved. Designed By © Wedesign TELVICOM

Search