Regulamin

Rodzinny Park Przygód Górecznik
RegulaminMając na uwadze Państwa bezpieczeństwo, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie Regulaminu Rodzinnego Parku Przygód Górecznik

 1. Cały obszar Rodzinnego Parku Przygód Górecznik stanowi teren prywatny, a jego administratorem jest:

 Górecznik Taurus Sp. z o.o. Sp. k.
Antonin ul. Wrocławska 7,
63-421 Przygodzice, Polska
NIP 622-275-30-22

 1. W dalszej części Regulaminu Rodzinnego Parku Przygód Górecznik:
 2. Rodzinny Park Przygód Górecznik nazywany jest Parkiem,
 3. Regulamin Rodzinnego Parku Przygód Górecznik nazywany jest Regulaminem.
 4. Obecność na terenie Parku oznacza akceptację Regulaminu oraz wszystkich zasad korzystania atrakcji Parku. Informacje o zasadach korzystania z atrakcji są wyeksponowane przy każdej z nich
 5. Wejście na teren Parku możliwe jest po wcześniejszym uiszczeniu opłaty w kasie biletowej lub w Karczmie Górecznik. Brak dowodu opłaty stanowi naruszenie postanowień Regulaminu.
 6. Dzieci mogą przebywać na terenie Parku wyłącznie pod opiekąrodziców, opiekunów prawnych oraz innych opiekunów.
 7. Zabrania się korzystania z Parku i jego atrakcji niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 8. Rodzicom i opiekunom prawnym przypominamy o wypełnianiu swych obowiązków nadzoru.W ramach tego obowiązku rodzice oraz opiekunowie odpowiadają za szkody spowodowane przez podopiecznych, którzy nie ukończyli 18 roku życia.
 9. Za wszelkie szkody i krzywdy powstałe w wyniku ignorowania instrukcji użytkowania, zasad korzystania z atrakcji, łamania zasad Regulaminu lub innego działania odpowiada do pełnej wysokości sprawca lub jego opiekun, w tym opiekun zwierzęcia wprowadzonego lub wniesionego na teren Parku. Spowodowanie szkody uprawnia właściciela Parku do wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi wobec sprawcy szkody bądź jego opiekuna.
 10. Na terenie całego Parku zabrania się:
  a) wspinania się gdziekolwiek poza miejscami do tego przeznaczonymi, wchodzenia na eksponaty, opierania się o sprzęt.
  b) spożywania wszelkiego rodzaju napojów i jedzenia wniesionych z zewnątrz,
  c) łowienia ryb,
  d) kąpieli w zbiornikach wodnych,
  e) podchodzenia zbyt blisko zagród dla zwierząt, wchodzenia na ogrodzenia, bariery dystansujące zwiedzających od klatek lub wybiegów, a także ich dotykania, w szczególności przekładania rąk i nóg za ogrodzenia i bariery,
  f) popychania i biegania,
  g) hałasowania, straszenia, płoszenia, niepokojenia i drażnienia zwierząt znajdujących się w Parku zarówno przez zwiedzających jak i przez zwierzęta wprowadzone lub wniesione na teren Parku przez zwiedzających,
  h) karmienia zwierząt, poza przypadkami opisanymi w pkt. 15 Regulaminu,
  i) wrzucania na wybiegi jakichkolwiek przedmiotów,
  j) podchodzenia zbyt blisko zwierząt,
  k) podchodzenia do barierek oddzielających od stawów,
  l) wprowadzania lub wnoszenia zwierząt ras agresywnych.
  ł) niszczenia zieleni i infrastruktury.
 1. Niedozwolone jest korzystanie z usług Parku w stanie pod wpływem alkoholu, nietrzeźwym lub pod wpływem substancji psychoaktywnych.
 2. Po Parku poruszamy się wyłącznie po wyznaczonych ścieżkach.
 3. Zwierzęta wprowadzane na teren Parku przez zwiedzających muszą bezwzględnie przebywać pod ich nadzorem, w szczególności psy i koty muszą przebywać na smyczy, a ich opiekun musi posiadać przy sobie aktualne zaświadczenie o szczepieniu zwierzęcia przeciwko wściekliźnie. Personel jest uprawniony w każdym momencie przebywania zwierzęcia na terenie Parku, a w przypadku zdarzenia z udziałem zwierzęcia także po jego opuszczeniu, do żądania okazania takiego zaświadczenia.
 4. Właściciel zwierzęcia wprowadzonego na teren Parku ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i krzywdy wyrządzone przez zwierzę wprowadzone lub wniesione na teren Parku.
 5. Osoby znajdujące się na terenie Parku nie mogą swoim zachowaniem,stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych osób, a także zwierząt.
 6. Zwierzęta przebywające na terenie Parku można karmić wyłącznie jedzeniem znajdującym się w karmnikach lub po uzgodnieniu z obsługą Parku. Bezwzględnie zabrania się karmienia zwierząt oznaczonych tabliczką z zakazem karmienia.
 7. Na terenie Parku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów poza wyznaczonymi strefami.
 8. Na terenie Parku przebywać można wyłącznie w godzinach jego otwarcia. 
 9. Personel Parku nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie 
 10. Zabrania się zaśmiecania terenu Parku. Prosimy o zachowanie czystości,a zużyte butelki i opakowania prosimy wyrzucać do pojemników na śmieci.
 11. Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych. W szczególności zabrania się wzniecania ognia z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych i po uzgodnieniu z personelem Parku.
 12. W przypadku występowania silnego wiatru, słabej widoczności, burzy i innych gwałtownych zjawisk atmosferycznych, mając na względzie bezpieczeństwo gości, zastrzegamy sobie prawo do czasowego unieruchomienia wybranych atrakcji lub urządzeń.
 13. Automaty sprzedające oraz gry i zabawki na monety nie są własnością firmy Górecznik Taurus. Wszelkie roszczenia prosimy kierować do właścicieli automatów.
 14. Właściciel Parku jest uprawniony, bez obowiązku wypłacenia odszkodowania, do wyproszenia ze swego terenu osób, które postępują wbrew przepisom i zarządzeniom, wbrew zasadom korzystania z atrakcji Parku, w tym wbrew postanowieniom Regulaminu.
 15. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń obsługi zarówno przed jak i w trakcie korzystaniaz Parku. W przypadku celowego ignorowania instrukcji użytkowania atrakcji, zostaną Państwo wykluczeni z udziału.
 16. Właściciel Parku odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane błędami i ewidentnymi zaniedbaniami pracowników. Park nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu i przepisów powszechnie obowiązujących
 17. Wstęp na teren Parku oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku swojego lub podopiecznych zarejestrowanych przez fotografa lub operatora kamery, do celów informacyjnych oraz promocyjnych obiektu.
 18. Teren Parku jest monitorowany.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) Informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Kierownik Górecznik Taurus sp. z o.o. sp.k. z/s w Antoninie ul. Wrocławska 7, 63-421 Przygodzice. NIP 622-275-30-22,
 • Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób i mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych,
 • Monitoring obejmuje cały teren Parku,
 • Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora przez okres 7 dni.
 • Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania,
 • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU
I ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY

 


 

REGULAMIN HOTELU GÓRECZNIK


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie hotelu oraz jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w hotelu. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji oraz każdym pokoju hotelowym
4. W Hotelu Górecznik obowiązuje zakaz palenia również na balkonach. Niedostosowanie się do w/w zakazu skutkować będzie nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 400,00 zł, natomiast spowodowanie uruchomienia alarmu skutkować będzie nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 500,00zł. Palenie dozwolone jest w miejscu wyznaczonym przed budynkiem.

§2 DOBA HOTELOWA


1. Pokoje w hotelu wynajmowane są na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00 dnia następnego.
2. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
4. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości, przy czym zastrzega, iż konieczna może być zmiana wynajmowanego pokoju.

§ 3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

3. Osoby niezameldowane w Hotelu czyli goście osób zameldowanych mogą przebywać w pokoju hotelowym ( tylko 1 osoba) od godziny 10:00 do godziny 18.00 po uprzednim poinformowaniu pracownika recepcji
4. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania pełnej opłaty za pobyt przy zameldowaniu lub preautoryzacjI karty kredytowej

5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
6. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu; albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Hotelu.

§ 4 USŁUGI

1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję. Brak zgłoszenia zastrzeżeń najpóźniej w dacie opuszczenia pokoju powoduje brak możliwości powoływanie się na nie w przyszłości.

2. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:
a. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
b. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwa zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
c. profesjonalną i uprzejmą obsługę,
d. sprzątanie w pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w Jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie lub wymagają tego uzasadnione okoliczności,
e. sprawną pod względem technicznym obsługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte Hotel dołoży wszelkich starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny indywidualnie ustalony sposób złagodzić niedogodności.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia wartościowych przedmiotów jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną zabezpieczone odpowiednio lub nie oddane w depozyt w recepcji. Odpowiedzialność Hotelu jest ograniczona również w przypadku, kiedy Gość nienależycie zabezpieczył pokój – należy sprawdzić zamknięcie pokoju po każdym wyjściu z pokoju

2. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
3. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
4. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

5. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia hotelu.
6. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

7. Dzieci poniżej 14–go roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

§ 6 USTALENIA INNE

1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00. Hotel może niezwłocznie odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

3. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane tylko w przypadku zamówienia kuriera do hotelu na koszt gościa lub wysłania nam linku do paczkomatu Inpost w Przygodzicach również na koszt gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

4. Hotel nie akceptuje obecności zwierząt domowych oraz innych zwierząt.

5. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
6. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1/ oraz

Ustawie z dnia 10.05. 2018 r. o ochronie danych osobowych przez Hotel Górecznik dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
7. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

8. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.
9. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

Uprzejmie dziękujemy za stosowanie zasad regulaminu i życzymy miłego pobytu.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU HOTELOWEGO 

LISTA RZECZY RUCHOMYCH W POKOJU

CENA PLN

Karta do pokoju

50

Telewizor

1500

Pilot do TV

70

Lustro łazienkowe

300

Poduszka

100

Kołdra

150

Poszewka

50

Poszwa

100

Ręcznik mały

40

Ręcznik duży

80

Deska sedesowa

250

Zasłona/Firana

250

Krzesło

250

Biurko/Stolik

250

Stolik nocny

100

Materac

300

Wieszak

10 za szt.

Lampa

200 za szt.

Kinkiet

150

Suszarka

150

ZNISZCZENIA W POKOJU,

CENA PLN

Malowanie pokoju - 1 ściany

300

Malowanie sufitu – pokój, łazienka

400

Wykładzina wymiana/pranie

1000/ 400

ZŁAMANIE REGULAMINU HOTELU

CENA PLN

Zakaz palenia

400

Nieuzasadnione uruchomienie alarmu ppoż.

600

Nieuzasadnione użycie bądź zniszczenie gaśnicy

500

 


REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW W RODZINNYM PARKU PRZYGÓD GÓRECZNIK

 

 1. Rowery może u nas wypożyczać osoba pełnoletnia i trzeźwa za okazaniem jednego ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). Sprzęt udostępniamy po spisaniu umowy i uiszczeniu kaucji zwrotnej w wysokości 50 zł od roweru. 
 2. Kaucja na czas wypożyczenia pozostaje w Wypożyczalni Rowerów Górecznik Taurus sp. z o. o. sp. k., ul. Wrocławska 7, Antonin, 63-421 Przygodzice.
 3. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
 4. Wypożyczając rower klient przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie jego użytkowania od momentu podpisania umowy do zwrotu roweru.
 5. W przypadku zepsucia, uszkodzenia lub kradzieży roweru klient zobowiązany jest pokryć powstałe szkody.
 6. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania rowerów przez klienta.
 7. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonych rowerów.
 8. Rower należy zwrócić do wypożyczalni w deklarowanym i opłaconym terminie. Zwrot roweru po terminie spowoduje pobranie dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem.
 9. Wymagana jest akceptacja regulaminu potwierdzona własnoręcznym podpisem

CENNIK

 • Rower - 7zł/godz. (30 zł cały dzień)
 • Rower z siodełkiem dziecięcym - cena roweru + 5zł jednorazowej opłaty

Miłego pedałowania po gminie Przygodzice! 

Właściciel: 

Górecznik Taurus Sp. z o.o. Sp. k.

Antonin ul. Wrocławska 7
63-421 Przygodzice


Tel. +48 62 724 35 61
Tel. +48 602 266 093

kierownik@gorecznik.pl

Zapisz się do naszego newslettera, a nie minie Cię żadne ważne wydarzenie!
Zapisując się do newslettera akceptujesz postanowienia RODO. Szczegóły dostępne są w zakładce "KONTAKT".

Zobacz nasze opinie na TripAdvisor

Copyright © 2023 Górecznik All Rights Reserved. Designed By © Wedesign TELVICOM

Search